واحد سازمانی نام و نام خانوادگی سمت               شماره تماس     ایمیل
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات محمد غلامی ابوخیلی مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 01133394459 mgholami.sari@maztozi.ir
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات فرشته سادات ابراهیم نژاد کارشناس نرم افزار 01133394459 info@maztozi.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0