معرفی خدمات الکترونیک
Introduction of electronic services
 
 
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Settlement of subscribers of power distribution companies
   13031465100
   تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Settlement of debts of subscribers of power distribution companies
   13031465101
   تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق
   Change of tariff or tariff option of ampere branch of power distribution companies
   13031465102
   صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Issued End of course bill for subscribers of power distribution companies
   13031465103
   رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Examining the request to review the bills of the subscribers of electricity distribution companies
   13031465104
   ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Provide records of consumption and payment of subscribers of power distribution companies
   13031465105
   ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات
   Provide cumulative electricity bills for organizations and departments
   13031465107
   اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Debt declaration based on self-declaration of electricity consumption of subscribers of power distribution companies
   13031465108
   تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق
   Extension of amperage tariff for power distribution companies
   13031465109
   رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق
   Investigate reports of unauthorized use of electricity
   13031465110
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Relocation of internal equipment for measuring the branching of subscribers of power distribution companies
   13031466101
   نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Reinstalling the branch of the electricity distribution companies
   13031466102
   جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Temporary collection of branches of electricity distribution companies
   13031466103
   جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Permanent collection of branches of electricity distribution companies
   13031466104
   اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Correction of subscriber information of power distribution companies
   13031466105
   اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Correcting the names of the subscribers of electricity distribution companies
   13031466106
   تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق
   Change of subscribers' names (change of ownership of the branch) of electricity distribution companies
   13031466107
   تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Testing and replacing meters of electricity distribution companies
   13031466108
   اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Modification of the branch service of the electricity distribution companies
   13031466109
   قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Temporary interruption of the branch of the electricity distribution companies
   13031466110
   وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Reconnecting the branches of electricity distribution companies
   13031466111
   اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق
   Modify the registered mobile phone number for electricity subscription of power distribution companies
   13031466114
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Increasing the branching amperage of the subscribers of power distribution companies
   13031467100
   کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Reducing the branching amperage of the subscribers of power distribution companies
   13031467101
   برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق
   Establishment of amp branch by power distribution companies
   13031467102
   تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Separation or merger of subsidiaries of electricity distribution companies
   13031467103
   کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
   Temporary reduction of branching amperage of subscribers of power distribution companies
   13031467105
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   رفع خسارت وارده به شبکه برق
   Fixing the damage to the electricity network
   13031977100
   رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق
   Investigate theft reports of electrical appliances
   13031977101
   رفع حریم برق
   Eliminate electricity power privacy
   13031977103
   رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق
   Eliminate the risk of hazardous electrical installations
   13031978100
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
   Installation of solar generator for electricity subscribers (for applicants less than 200 kW)
   13031979103
   ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
   Provide solar generator bill for electricity subscribers (for applicants less than 200 kW)
   13031979104
   ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
   Submitting a report on the delivered energy generator of solar subscribers (especially for applicants less than 200 kW)
   13031979105
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی
   Temporary blackout at the request of the applicant
   13031980100
   ارائه گزارش خاموشی‌های برق
   Submit reports of power outages
   13031980102
   رفع خاموشی های مشترکین برق
   Fix power outages
   13031980103
   رفع مشکل ولتاژ شبکه برق
   Fixed power grid voltage problem
   13031980104
   رفع مشکل روشنایی معابر
   Fixed the problem of street lighting
   13031980105
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق
   Provide a list of authorized suppliers of goods related to the electricity industry
   13011987100
   ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق
   Provide a list of approved contractors in the field of electricity
   13011987107
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق
   Provide instructions and plans for the construction of electrical equipment and panels
   13031987000
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق
   Cultivation of electricity consumption management
   13032882100
   کنترل پیک بار مصرف برق
   Peak load control of power consumption
   13032882102
   تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری
   Determining the energy rating of office buildings
   13032882103

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0