مالی:

  1- نظارت در تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای اصلاحی مالی به منظور بهبود وضعیت موجود

  2- بررسی قراردادها و موافقت نامه ها و انطباق با اصول و موازین مالی

  3- پیشنهاد تشویق و تنبیه برای پرسنل تحت سرپرستی

  4- نظارت بر تهیه و تنظیم صورتهای مالی

  5- نظارت و کنترل بر هزینه ها و درآمدهای شرکت با توجه به بودجه و سایر مقررات مالی

  6- نظارت و کنترل بر ثبت کلیه اسناد در دفاتر قانونی و حفظ و نگهداری آنها

  7- تأیید و امضا کلیه اسناد مالی شرکت پس از بررسی و رعایت مقررات مربوطه

  8- همکاری و هماهنگی با حسابرسان به منظور بررسی اقدامات انجام شده

  9- صدور دستور جهت پرداخت تنخواه گردان به واحدهای مربوطه جهت تسریع در تأمین احتیاجات بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

  10- همکاری و هماهنگی جهت تعیین بودجه سالانه شرکت

  11- ارائه گزارشات و تحلیلهای مالی و اقتصادی و گردش نقدینگی به مقام مافوق

  12- اعمال نظارت در فعالیتهای مالی واحدهای تابعه

  13-گزارشات لازم جهت ارائه به شرکت توانیر و واحدهای ذیربط

  14- نظارت بر اجرای طرح مکانیزاسیون و سرعت بخشیدن به امور جاری شرکت

  15- شرکت در جلسات گردهمایی ها و کمیسیون های مورد نظر

  16- نظارت در ارائه بموقع صورتهای مالی (سود و زیان و ترازنامه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی در صورت جریان وجوه نقد) جهت ارائه به دارائی  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0