در راستای اهداف اولین برنامه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران ، بخش توزیع برق از شرکتهای برق در مناطق جدا شده تحت عنوان شرکتهای توزیع برق در قالب شرکتهای غیردولتی شکل گرفت.

در همین راستا ، شرکت توزیع برق مازندران در مهر ماه سال47 با محدوده جغرافیایی شرقی ترین نقطه شهرستان کلاله تا غربی ترین نقطه شهر تنکابن با چهارده شهر آغاز به کار کرد. تا پایان سال 97 به دلیل تقسیمات جدید کشور و افزایش شهرهای استان ، دامنه فعالیت شرکت توزیع برق مازندران به 22 شهر افزایش یافت.

با ایجاد استان گلستان  محدوده شهرهای استان گلستان با نام شرکت توزیع برق استان گلستان از شرکت توزیع برق مازندران جدا شد و دامنه فعالیت شرکت توزیع برق مازندران به پانزده شهر محدود شد.

با تشکیل شرکت توزیع برق غرب مازندران در آبان 1377 ، در حال حاضر حوزه فعالیت شرکت توزیع برق مازندران از غرب به شرق شامل آمل ، آمل شرق ، بابل جنوبی ، بابل شمالی ، بابلسر ، فریدونکنار ، سیمرغ ، جویبار ، قائم شهر سوادکوه ، سوادکوه شمالی ، ساری جنوبی ، ساری شمالی ، میاندرود ، نکا ، امیر کلا ، بهشهر و گلوگاه می باشد.6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0