نام جناب آقای علی رحمانی لارمائی علي رحماني لارمائي.jpg
سمت مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی انسانی
تحصیلات  لیسانس برق گرایش قدرت
تلفن 01133393460
پست الکترونیک Amozesh@maztozi.ir
شرح وظایف

نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در جهت تامین نیازهای آموزشی کارکنان براساس مقررات و آئین نامه های مصوب شرکت توانیر

ارزشیابی اثربخشی و کارایی دوره های اموزشی

نظارت بر فرایندهای مرتبط با آموزش نیروهای فعال در قرارداد های شرکتهای پیمانکار  و مشاور با شرکت

طراحی، تدوین، تائید سرفصلها و محتوای دروس، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی اقتضایی

ایجادسیستم اطلاعات منابع انسانی، به روز رسانی مستمر اطلاعات کارکنان و تهیه و ارسال گزارشات به مراجع ذیصلاح در صورت نیاز و دوره ای

تجزیه و تحلیل آمارهای نیروهای انسانی با توجه به برنامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی به منظور برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت

سوابق اجرایی

مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني

مدير امور توزيع نيروي برق شمال ساري

رئيس اداره لوازم اندازه گيري

رئيس اداره خدمات مشتركين و درآمد6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0