نام جناب آقای سیف الله رضازاده رضازاده.jpg
سمت مدیر امور مالی
تحصیلات  لیسانس برق قدرت
تلفن 01133393413
پست الکترونیک Mali@maztozi.ir
شرح وظایف

تهیه، تدوین، بروزرسانی و اجرای دستورالعمل های مالی بر اساس قوانین و مقررات جاری.

 ثبت رویدادهای مالی به صورت روزانه و نگهداری کلیه حسابهای دارایی، بدهی ها و سرمایه شرکت.

تهیه تراز تلفیقی از عملکرد مالی شرکت بصورت ماهانه و بررسی و ثبت آن در دفاتر قانونی شرکت.

تعیین، تامین، نظارت و کنترل منابع  مالی و مراکز هزینه شرکت.

پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی، اداری، رفاهی، سرمایه ای و دیون پرداختهای انتقالی براساس مقررات مربوطه.

 تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه های مالیاتی و... شرکت در مقاطع مورد لزوم.

 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت

سوابق اجرایی

مدیر امور مالی

كارشناس برنامه ريزي تاسيسات و مطالعات اقتصادي6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0