نام جناب آقای حمیدرضا تقی زاده حميد رضا تقي زاده.jpg
سمت مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات
تحصیلات فوق لیسانس مدیریت اجرائی
تلفن 01133394462
پست الکترونیک Imeni@maztozi.ir
شرح وظایف

تعیین استراتژی و خط مشی مدیریت HSE در شرکت و برنامه ریزی در جهت تحقق آنها و ابلاغ سیاست ها و دستورالعمل ها به واحدهای اجرایی در ستاد و امورها

بهبود و کنترل شاخصهای ایمنی در محیط کار نظیرFR و SRو FSI و ... در حوزه همکاران و پیمانکاران

هماهنگی و پیگیری در جهت تشکیل جلسات کمیته های حفاظت و بهداشت کار در ستاد و امورها

هماهنگی و همکاری با دفاتر آموزش و روابط عمومی جهت برگزاری دوره های آموزشی در زمینه HSE برای کارکنان شرکت ، پیمانکاران، مردمی  بمنظور افزایش سطح آگاهی جهت ترویج فرهنگ ایمنی

سوابق اجرایی

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني

مدير دفتر ايمني و كنترل ضايعات6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0