نام جناب آقای سید کاظم حسینی کارنامی حسینی.jpg
سمت مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران
تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

کارشناسی مهندسی برق-قدرت

تلفن 01133394255
پست الکترونیک Skhoseini@maztozi.ir
شرح وظایف

سرپرستي، هدايت، نظارت و ايجاد هماهنگي در کليه فعاليتهاي مربوط به معاونين و مديران و حسن اجراي فعاليتهاي مرتبط با متقاضيان و مشترکين و ايجاد هماهنگي با شرکت توانير و نهادهاي دولتي و غيردولتي

سوابق اجرایی

مدیر عامل

قائم مقام(سرپرست شرکت)

مدیریت برق مرکز استان(سرپرست شرکت)

مدیریت برق مرکز استان(قائم مقام شرکت)                                                                                                                               

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری ستاد

مدیر امور توزیع نیروی برق شمال ساری

معاون مدیریت در برنامه ریزی و مهندسی قائمشهر6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0