در راستاي اهداف برنامه اول اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران، بخش توزيع انرژي برق از شركتهاي برق منطقه‌اي منتزع و با نام شركتهاي توزيع نیروی برق به صورت شركتهاي غير دولتي تشكيل گرديدند.

       در همين رابطه شركت توزيع نيروي برق استان مازندران درمهر ماه 1371 با محدوده جغرافيايي شرقي‌ترين نقطه شهرستان كلاله تا غربي‌ترين نقطه شهرستان تنكابن با چهارده شهرستان شروع بكار نمود. تا پايان سال 1376 بدليل تقسيمات جديد كشوري و افزايش شهرستانهاي استان، حوزه فعاليت شركت توزيع نيروي برق استان مازندران به 22 شهرستان افزايش يافت.

       با ايجاد استان گلستان، از تاريخ 1377/01/01 محدوده شهرستانهاي استان گلستان با نام شركت توزيع نيروي برق گلستان از شركت توزيع نيروي برق استان مازندران تفكيك گرديده و حوزه فعاليت شركت توزيع نيروي برق استان مازندران به پانزده شهرستان محدود شد. با تشكيل شركت توزيع نيروي بـرق غرب مازندران در آبان ماه سال 1377، در حال حاضر محدوده فعاليت شركت توزيع نيروي برق مازندران از غرب به شرق شامل شهرستانهاي آمل،آمل شرق، بابل جنوب،بابل شمال، ‌بابلسر، فریدونکنار، سیمرغ، جويبار، قائمشهر، ‌سوادكوه، سوادکوه شمالی ، ساري جنوب ، ساری شمال ،میاندرود، نكاء، امیر کلا ،بهشهر و گلوگاه، مي‌باشد.

 


6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0