دوران

لطفا صبر کنید ...

جناب آقای مهندس سیدکاظم حسینی کارنامی

مدیرعامل توزیع برق مازندران

جناب آقای مهندس سیدکاظم حسینی کارنامی

مدیرعامل توزیع برق مازندران

 • تلفن : 01133393255
 • پست الکترونیکی : skhoseini@maztozi.ir

جناب آقای طاهر صدر

رئیس دفتر هیئت مدیره ومدیرعامل

جناب آقای طاهر صدر

رئیس دفتر هیئت مدیره ومدیرعامل

 • تلفن : 01133393259
 • پست الکترونیکی : Tsadi@maztozi.ir

جناب آقای اسماعیل نبوی واسوکلائی

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

جناب آقای اسماعیل نبوی واسوکلائی

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

 • تلفن : 01133393257
 • پست الکترونیکی : Bahrehbardari@maztozi.ir

جناب آقای هادی یوسفی

معاونت برنامه ریزی

جناب آقای هادی یوسفی

معاونت برنامه ریزی

 • تلفن : 01133394073
 • پست الکترونیکی : barnamerizi@maztozi.ir

جناب آقای علیرضا فتاحی

معاونت مهندسی

جناب آقای علیرضا فتاحی

معاونت مهندسی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Mohandesi@maztozi.ir

جناب آقای سید مرتضی رضازاده

معاونت مالی و پشتیبانی

جناب آقای سید مرتضی رضازاده

معاونت مالی و پشتیبانی

 • تلفن : 01133394027
 • پست الکترونیکی : Mali@maztozi.ir

جناب آقای نورعلی قاسمی شوبی

معاونت فروش و خدمات مشترکین

جناب آقای نورعلی قاسمی شوبی

معاونت فروش و خدمات مشترکین

 • تلفن : 01133407310
 • پست الکترونیکی : Moshtarakin@Maztozi.ir

جناب آقای اسماعیل اسلامی

مدیر حراست و امور محرمانه

جناب آقای اسماعیل اسلامی

مدیر حراست و امور محرمانه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Harasat@maztozi.ir

جناب آقای سعید بخشی

معاونت منابع انسانی

جناب آقای سعید بخشی

معاونت منابع انسانی

 • تلفن : 01133393251
 • پست الکترونیکی : Mensani@maztozi.ir

جناب آقای محمد غلامی ابوخیلی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای محمد غلامی ابوخیلی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • تلفن : 01133360528
 • پست الکترونیکی : Mgholami.sari@maztozi.ir

جناب آقای شمس الدین جمشیدی

مدیر دفتر مهندسی و نظارت

جناب آقای شمس الدین جمشیدی

مدیر دفتر مهندسی و نظارت

 • تلفن : 01133394496
 • پست الکترونیکی : Nezarat@maztozi.ir

جناب آقای سید مرتضی رضازاده

مدیر امور مالی

جناب آقای سید مرتضی رضازاده

مدیر امور مالی

 • تلفن : 01133393413
 • پست الکترونیکی : Mali@maztozi.ir
صفحه1از3123.بعدي.برو


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0