پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

        دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
  
    خدمات الکترونیکی    
    نام:    
    نام خانوادگی:    
    شماره تلفن همراه:    
    ایمیل :(اختیاری)    
    آدرس:    
    لطفا پیشنهاد، نظر، انتقادو راهکارهای خود را درج و ارسال نمایید.    
  ارسال

5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0