کد اقتصادی: 411338138951
شناسه ملی: 10760187817
آدرس: مازندران - ساری - بلوار امیر مازندرانی - روبروی وصال شیرازی
شماره تماس: 33393260-011
فکس: 33392610-011
ایمیل: info@maztozi.ir
کد پستی: 69535-48166
روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه
ساعت کاری: 7:00 الی 14:30


گروه دورانV6.0.9.0