مالی:

1- نظارت در تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای اصلاحی مالی به منظور بهبود وضعیت موجود

2- بررسی قراردادها و موافقت نامه ها و انطباق با اصول و موازین مالی

3- پیشنهاد تشویق و تنبیه برای پرسنل تحت سرپرستی

4- نظارت بر تهیه و تنظیم صورتهای مالی

5- نظارت و کنترل بر هزینه ها و درآمدهای شرکت با توجه به بودجه و سایر مقررات مالی

6- نظارت و کنترل بر ثبت کلیه اسناد در دفاتر قانونی و حفظ و نگهداری آنها

7- تأیید و امضا کلیه اسناد مالی شرکت پس از بررسی و رعایت مقررات مربوطه

8- همکاری و هماهنگی با حسابرسان به منظور بررسی اقدامات انجام شده

9- صدور دستور جهت پرداخت تنخواه گردان به واحدهای مربوطه جهت تسریع در تأمین احتیاجات بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

10- همکاری و هماهنگی جهت تعیین بودجه سالانه شرکت

11- ارائه گزارشات و تحلیلهای مالی و اقتصادی و گردش نقدینگی به مقام مافوق

12- اعمال نظارت در فعالیتهای مالی واحدهای تابعه

13-گزارشات لازم جهت ارائه به شرکت توانیر و واحدهای ذیربط

14- نظارت بر اجرای طرح مکانیزاسیون و سرعت بخشیدن به امور جاری شرکت

15- شرکت در جلسات گردهمایی ها و کمیسیون های مورد نظر

16- نظارت در ارائه بموقع صورتهای مالی (سود و زیان و ترازنامه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی در صورت جریان وجوه نقد) جهت ارائه به دارائی    گروه دورانV6.0.9.0