1- کنترل و نظارت بر پرسنل تحت سرپرستی و سنجش عملکرد آنان

2- هماهنگ ساختن وظایف واحدهای امور کارکنان و رفاه ، دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل ، دفتر آموزش و برنامه ریزی انسانی و دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری و صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد لزوم و نظارت بر حسن اجرای آنها

3- نظارت و اجراي نظام مديريت كيفيت ISO9001 و نظام تعالي سازمان EFQM مستقر در شركت در حوزه وظائف محوله

4- برنامه ريزي در جهت رعايت اصول و مقررات ايمني توسط كاركنان بر اساس سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001 مستقر در شركت

5- تائید و تدوین مقررات و دستورالعملهای مربوط به حوزه معاونت

6-  نظارت و کنترل براجرای صحیح کلیه دستورالعملها و مقررات مربوطه

7- پیشنهاد تشویق و تنبیه برای پرسنل تحت سرپرستی

8- تعیین وظایف و حدود مسئولیت مدیران تحت سرپرستی

9- عقد قرارداد با بیمه جهت اعطاء تسهيلات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آنها

10- تهیه بودجه حوزه معاونت و ارسال به موقع آن جهت تائید

11- برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد ساختار سازمانی مورد نیاز شرکت و نظارت برحسن اجرای آن

12- نظارت بر تدوین شرح وظایف پستهای سازمانی و ابلاغ آن به کلیه کارکنان شرکت

13- نظارت در تدوین تخصیص پستهای سازمانی

14- ارتباط مستمر با سایر معاونین و مدیران شرکت به منظور ایجاد هماهنگی و اجرای سیاستها و مقررات نیروی انسانی شرکت و حصول اطمینان از رعایت صحیح آنها

15- صدور دستور جهت اجرای نظام پرداخت حقوق کارکنان

16- نظارت و تائید احکام کارکنان شرکت

17- انجام برنامه ریزی ، طراحی و تدوین دوره های مختلف آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

18- تائید اعزام کارکنان به دوره های مختلف آموزشی تعیین شده

19- نظارت در تدوین و ارائه آمار و اطلاعات و به روز نیروی انسانی

 

20- برنامه ریزی در انجام نیاز سنجی نیروی انسانی و نظارت در جهت انجام صحیح فرآیند آن

21- نظارت و مسئولیت جذب و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت پس از اخذ مجوز

22- برنامه ریزی ، انتصاب و جابجایی پرسنل با توجه به نیاز واحدهای شرکت

 23- برنامه ریزی و نظارت در انعقاد قرارداد های نیروی انسانی با کارکنان

24- برنامه ریزی و نظارت در تشکیل سمینارها و دعوت از اساتید

25- شرکت در کمیته ها و کمیسیونهای شرکت

26- ارائه گزارشات لازم به مديريت عامل

27- انجام سایر وظایف محوله

 

 

 
    گروه دورانV6.0.9.0